PRIVACY VERKLARING

 

Paradigm Tattoo
Paradigm Tattoo gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg (5035KL) aan de Dalempromenade 70, hierna te noemen “Paradigm Tattoo” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Paradigm Tattoo verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Paradigm Tattoo u over de manier waarop Paradigm Tattoo uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Paradigm Tattoo worden aangeboden op paradigmtattoo.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
1. Persoonlijk
Paradigm Tattoo gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Paradigm Tattoo past wat u op paradigmtattoo.nl ziet aan op uw interesses. Paradigm Tattoo gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

Artikel 2 Doorgifte aan derden
1. Paradigm Tattoo geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Paradigm Tattoo voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Paradigm Tattoo een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Paradigm Tattoo op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens
1. Paradigm Tattoo maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Paradigm Tattoo ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar raishatattoo@gmail.com of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. A ls u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies
1. Het is mogelijk dat Paradigm Tattoo tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op paradigmtattoo.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Paradigm Tattoo
1. Paradigm Tattoo heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Paradigm Tattoo verwerkt ten behoeve van paradigmtattoo.nl. Paradigm Tattoo accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn
1. Paradigm Tattoo bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan paradigmtattoo.nl, tenzij Paradigm Tattoo op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring
1. Paradigm Tattoo behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via paradigmtattoo.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van paradigmtattoo.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en paradigmtattoo.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 18-09-2019.